Wymagane dokumenty

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, poprzez złożenie we właściwym sekretariacie kopii jednego z poniższych dokumentów:


a. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie
o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,


b. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty poświadczony w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.), kandydaci posiadający świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty mogą być przyjęci, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane przez Uniwersytet predyspozycje do podjęcia tych studiów, kandydat przedstawia decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach - w terminie ustalonym przez Rektora,


c. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,


d. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia


e. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. oraz przedłożyć do wglądu oryginały, celem dokonania poświadczenia kopii przez uprawnionego pracownika, w przypadku dokumentów zagranicznych, dodatkowo należy przedłożyć potwierdzenie, że posiadany dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie do każdego typu szkół wyższych – jeżeli nie ma takiej adnotacji w dokumencie.

 

2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani dodatkowo do złożenia następujących dokumentów we właściwym sekretariacie:


a. formularz rekrutacyjny, pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),


b. 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,


c. kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,


d. zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,


e. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego(dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad)


f. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego, oraz innych wymienionych w uchwale określającej zasady przyjmowania laureatów konkursów (dotyczy laureatów konkursów)


g. upoważnienie do złożenia dokumentów w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (kandydata może reprezentować upoważniona przez niego osoba posiadająca pełnomocnictwo z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata)


h. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN, mających prawo do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, dodatkowo kopie dokumentów poświadczające prawo do zwolnienia z tych opłat,


i. dokument poświadczający znajomość języka, w jakim prowadzone są studia (dotyczy cudzoziemców)


j. list polecający od duszpasterza (swojego proboszcza lub katechety - dotyczy wszystkich świeckich kandydatów)

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki