Dla cudzoziemców

CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1) BEZ ODPŁATNOŚCI
2) ODPŁATNOŚCI

DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH BEZ ODPŁATNOŚCI SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:
1) podejmują studia stacjonarne i spełniają jeden z poniższych warunków:
a. posiadają ważną Kartę Polaka,
b. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
c. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce,
d. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,
e. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,
f. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,
g. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,
h. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094),
i. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,
j. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
k. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.


2) podejmują studia stacjonarne i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem, że z decyzji wynika informacja o zwolnieniu z całości (lub części) z opłat za usługi edukacyjne.


NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY:
1) na studiach stacjonarnych, nie posiadający uprawnień, o których mowa w pkt 1) lub pkt 2)
2) na studiach niestacjonarnych w języku polskim.

Jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA i nie zostało mu przyznane, nie posiadający innych uprawnień do zwolnienia z opłat za studia, jest zobowiązany do odbywania studiów na zasadach odpłatności.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki